FacebookTwitterYoutubeGoogle PlusInstagramTelegram

Avís Legal

IDENTIFICACIÓ DEL TITULAR DEL DOMINI

D’acord amb el que disposa l'article 10 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic,

us informem:

El titular del present domini és la Fundació Lluís Espinal  amb domicili a Barcelona, c/ Roger de Llúria n.13 1r pis amb número de CIF G59697458.

Correu electrònic de contacte info@fespinal.com

Telèfon de contacte 93 317 23 38

DRET D'INFORMACIÓ

En virtut del que disposa l'article 5 de la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (en endavant LOPD) i el 13 del Reglament Europeu de Protecció de dades, us informem que:

 • La Fundació Lluís Espinal, amb domicili a Barcelona, c/ Roger de Llúria n.13 1r pis és el responsable del tractament de dades de caràcter personal.
 • Les dades que ens faciliti fent servir els formularis que trobarà a la web i les que ens envieu a la nostra adreça de correu electrònic, seran incorporats, tal com ens les cedeixi, a un fitxer de nom BDGACIJ  i seran utilitzades per gestionar la prestació dels serveis que ens demani i per a gestionar l'enviament d'informació sobre les nostres activitats a través del correu electrònic o adreça postal.
 • Els destinataris de la informació són el personal del centre i les persones i entitats que col·laboren per donar compliment a les obligacions. Quan hi hagi obligació legal, les seves dades també poden ser cedides a l'administració pública, en l'àmbit de les seves competències.
 • Cal que ens faciliti totes les dades que li sol·licitem i que aquests responguin amb veracitat a la seva situació actual. Si es nega a facilitar-los, no podrem atendre'l correctament.
 • Té dret a exercir els drets d'accés a les seves dades personals, a la seva rectificació o supressió, a la limitació del seu tractament, a oposar-se al tractament proposat, a no estar sotmès a decisions individuals automatitzades i a consentir expressament la possibilitat de fer portabilitat de la seva informació. Per exercir els drets i per a qualsevol aclariment, pot dirigir-se a per escrit a l'adreça postal o al correu electrònic que consta en aquest document o trucar-nos al telèfon també referenciat en el document.
 • L'organisme competent per conèixer dels conflictes derivats de la signatura d'aquest document és l'Autoritat Espanyola de Protecció de Dades ubicada a Madrid (28001), c / Jorge Juan nombre 6.

1. CONSENTIMENT DE L'USUARI

S'entendrà que l'usuari accepta les condicions establertes si prem el botó 'ENVIAR' o 'TRAMET' que es troba en els formularis de recollida de dades,  o si envia un missatge amb la seva intenció per correu electrònic.

Les dades personals es desen a la base de dades nomenada, i la fundació garanteix les mesures tècniques i organitzatives per a preservar la integritat i seguretat de la informació que tracta.

2. SEGURETAT

El fitxer està dotat del preceptiu document de seguretat i ha establert tots els mitjans tècnics al seu abast per evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i robatori de les dades que ens faciliteu.

El tractament de les dades personals està ajustat a la normativa establerta en la Llei Orgànica 15/1999, 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (BOE 14/12/1999) i en normativa que la desenvolupa.

3. NORMES D'ÚS DEL PORTAL

Qui accedeixi i faci servir aquest lloc web, tindrà la consideració d’usuari. L'usuari pel sol fet de ser-ho, accepta totes les condicions d'ús.

3.1 GENÈRIQUES

Queda prohibida la publicació en aquesta web, als nostres blogs, i demés eines de participació de continguts que atemptin contra els següents principis:

 1. La salvaguarda de l'ordre públic, la investigació penal, seguretat pública i defensa nacional,
 2. La protecció de la salut pública o de les persones físiques que tinguin la condició de consumidors o usuaris,
 3. El respecte a la dignitat de la persona i al principi de no discriminació per motius de raça, sexe, opinió, nacionalitat, discapacitat o qualsevol altra circumstància personal o social, i
 4. La protecció de la joventut i de la infància.
 5. El respecte a l'autonomia de la voluntat de l'afectat
 6. El respecte a la propietat intel·lectual del publicat
 7. En general, el respecte a la legalitat vigent

3.2 PARTICULARS

L'usuari assumeix la responsabilitat de l'ús del portal. Aquesta responsabilitat s'estén al registre que fos necessari per accedir a determinats serveis o continguts. L'usuari serà responsable d'aportar informació veraç i lícita en el procés de registre.

L'usuari es compromet a fer un ús adequat dels continguts i serveis que la Fundació ofereix a través dels seus websites i eines de participació; amb caràcter enunciatiu però no limitador, també es compromet a no fer-les servir per a:

 1. Provocar danys als sistemes físics i lògics de la fundació, dels seus proveïdors o de terceres persones, introduir o difondre a la xarxa virus informàtics o qualsevol altre sistema físic o lògic que sigui susceptible de provocar els danys anteriorment esmentats.
 2. Intentar accedir i, si s'escau, utilitzar els comptes de correu electrònic d'altres usuaris i modificar o manipular els seus missatges.

La fundació Lluís espinal es reserva el dret de retirar tots els comentaris i aportacions que vulnerin el respecte a la dignitat de la persona, que siguin discriminatoris, xenòfobs, racistes, pornogràfics, que atemptin contra la joventut o la infància, l'ordre o la seguretat pública o que, al seu parer, no resultessin adequats per a la seva publicació.

En qualsevol cas, la fundació no serà responsable de les opinions manifestades pels usuaris a través dels fòrums, xats, o altres eines de participació.

4. PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

La Fundació Lluís Espinal és titular de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial de les seves pàgines web, com també ho és de tot el seu contingut, de manera que tota reproducció, distribució i comunicació pública total o parcial del seu contingut queda sotmesa al compliment de les condicions que es descriuen al següent link http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/es/

5. RESPONSABILITAT

La fundació no serà responsable dels danys i perjudicis que es puguin derivar d'interferències o avaries telefòniques, desconnexions en el sistema electrònic, presència de virus informàtics, programes maliciosos o qualsevol altre factor aliè al seu control. Tampoc serà responsable dels continguts o sistemes de tercers connectats amb el domini de la Fundació a través d'enllaços.

La fundació Lluís Espinal es reserva l’exercici de les accions legals que corresponguin contra els que vulnerin aquestes condicions.

6. MODIFICACIONS DE LES PRESENTS CONDICIONS I VIGÈNCIA

La fundació Lluís Espinal pot modificar aquestes condicions en qualsevol moment, sense avís previ, publicant les seves modificacions tal com apareixen.

7. LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ

La relació entre la fundació Lluís Espinal i l'usuari es regirà per la normativa espanyola vigent i qualsevol controvèrsia se sotmetrà als Jutjats i tribunals de la ciutat de Barcelona