Grup de treball en economia i doctrina social de l'Església

EL NOSTRE INTENT

El Grup de Treball en Economia i Doctrina Social de l’Església va néixer el 2012 amb l’intent de reflexionar, estudiar i difondre la visió que des de la Doctrina Social de l’Església s’aplica al món financer i econòmic. Aquesta tasca passa per tres fases:

La primera és investigar la visió econòmica de la tradició cristiana. Per fer-ho, analitzem l’Antic Testament, el Nou Testament, els Pares i Mares de l’Església dels primers segles del cristianisme, Escoles de l’Edat Mitjana, en especial l’Escola de Salamanca, el pensament socialista cristià del segle XIX i les darreres encícliques i moviments cristians del segle XX i XXI, com la JOC. Des d’aquest prisma, la investigació intenta fer un recull dels principals conceptes econòmics i financers, sintetitzant una visió sobre cadascun dels temes fonamentals de l’economia.

La segona fase, encara per iniciar, vol analitzar críticament, a través d’aquesta síntesi, els textos universitaris de l’economia actual.

La tercera fase intentarà fer propostes de renovació radicals.

Membres: Jesús Renau, Imma Naranjo, Francisco Ferrer, Míriam Feu, Josep Miralles, Ignacio Beltran, Antonio Rivas i Marta Salom.
 


DOCUMENTS INSPIRADORS

 


DOCUMENTS REALITZATS

 


CONTACTE

Jesús Renau i Manén (Coordinador)
jrenau@jesuites.net
https://www.cristianismeijusticia.net/economia
Fundació Lluís Espinal. Centre d’Estudis Cristianisme i Justícia
www.cristianismeijusticia.net
Llúria 13, 08001 Barcelona