Espiritualitat ignasiana

31 Març 2022

Resar amb els sentits és una de les propostes que es fan en el marc dels Exercicis Espirituals de sant Ignasi (EE). La conveniència de conèixer, desenvolupar i oferir aquesta manera de pregar prové del fet que es recolza en la mil·lenària tradició espiritual cristiana i que la trobem ben present en tot el recorregut dels EE. Una llarga llista d’autors han estudiat i aprofundit l’ús dels sentits en la pregària i han esbrinat com s’hi utilitza la potència dels sentits espirituals de manera coordinada amb els sentits corporals.

28 Desembre 2021

Aquest quadern parteix de l'experiència pràctica dels Exercicis a la vida quotidiana que s'ofereixen a Catalunya des de fa anys i en els quals han participat centenars de persones. Durant tres recessos els exercitants aprofundeixen en els aspectes més metodològics dels exercicis. Aquest quadern respon al primer recés introductori on es comença presentant les beceroles de la pregària i del camí proposat per sant Ignasi: on fer la pregària, quan temps dedicar-li, amb quin contingut.... Una eina pràctica tant per a acompanyants com per a exercitants. 

6 Octubre 2021

Presentem en aquest quadern fragments d’algunes de les  cartes que l’autor solia utilitzar quan proposava els Exercicis espirituals, a manera d’orientacions per a l’oració personal. Les cartes de PPH realment tenen sabor d’altiplà bolivià, perquè aquest era «el seu lloc al món», on viure, compartir, resar, pensar, treballar, servir… PPH convida a desitjar Déu mateix, Amor que davalla fins allò de més baix i ínfim.

27 Maig 2021

El cristianisme, que és seguiment de Crist, consisteix en una vida, tota, convertida en un veritable culte. I no es redueix als actes pròpiament religiosos, com la pregària o els sagraments, sinó que tota l’existència del cristià s’ha de convertir en un manera de viure per a Déu. La secularitat, entesa com la condició humana i mundana de la nostra vida, és la substància del viure cristià.

22 Desembre 2020

El títol d’aquest quadern, «Jo sol, què puc ser?», és una expressió que surt en el número 58 del text dels Exercicis Espirituals. El «jo sol» no fa al·lusió a una solitud física –«estic sol»– o psicològica –«em sento sol»– sinó a una opció vital: «per i amb les meves pròpies forces», «sense necessitat de Déu per a res». Una pretensió marcada per la cobdícia i l’arrogància que s’acaben convertint en l’arrel del pecat –personal i estructural– i en l’arrel dels desordres d’un mateix.

14 Octubre 2020

El text que teniu entre mans és una adaptació del mes d’Exercicis que el jesuïta i teòleg Ferran Manresa va proposar fa anys i de forma personalitzada en un acompanyament espiritual a Bolívia. Com a homenatge a qui fou mestre i amic, en Carles Marcet ha adaptat aquest material immens per tal que fos possible presentar-lo en l’espai d’aquest quadern, reconvertint-lo en un procés de vuit dies d’exercicis. I tot això amb l’esperança que pugui ajudar exercitants i exercitadors a facilitar la trobada personal amb el Déu «sempre més gran». 

26 Febrer 2020

La frase que dona nom a aquesta publicació la trobem a sant Pau quan diu: «Però quan va arribar la plenitud del temps, Déu envià el seu Fill» (Gal 4,4); o «Ens ha fet conèixer el misteri del seu designi, la decisió benèvola que havia pres per executar-la en la plenitud del temps» (Ef 1,9-10). A partir d’aquesta expressió l’autor es formula directament aquesta pregunta: Avui, Pau ho podria escriure, això? O, encara d’una manera més clara: Nosaltres, el podem entendre? La resposta, encara que no ho sembli, toca el moll de l’os de la nostra vida.

1 Novembre 2019

Fidel a la finalitat de la col·lecció “Ajudar” d’EIDES, oferim en aquestes pàgines un material bàsic per a estudiar i practicar el discerniment comunitari apostòlic: documents de les Congregacions Generals, juntament amb cartes i altres textos més rellevants dels Superiors Generals de la Companyia de Jesús. Una recopilació que és també una invitació a una pràctica necessària per a poder respondre de manera realista i afinada als reptes del moment històric que vivim.

14 Febrer 2019

Aquest text reflexiona sobre les implicacions que té l’aplicació del “magis” ignasià i els criteris de “qualitat evangèlica” a l’estructura d’un centre educatiu. Com afecta a la seva finalitat última, al seu funcionament, al tipus de relacions que es donen dins la comunitat educativa i d’aquesta amb el seu entorn... En definitiva, es tracta de preguntar-se, en clau de “magis”, no tant pel “què fa” una institució educativa, sinó, sobretot, “pel què i com és”.

16 Octubre 2018

A través del testimoni i la vida de sant Ignasi, veurem fins a quin punt les dimensions acompanyar, ser acompanyar i en companyia, són bastant nuclears en el procés de la maduració de la fe, de la peregrinació de l’esperança i de l’enfortiment de l’amor. Són, per tant, dimensions a tenir presents i a cultivar, no només personalment, sinó també en els grups i les comunitats eclesials de què formem part.  Ho són precisament en temps on el narcisisme i l’autosuficiència ens aboquen cap a un individualisme sense sortida. 

Pàgines